APARTAMENTY 
DURRES

Regulamin

15 apartamentów 3 lub 4 osobowych wyremontowanych w 2023 roku 5 metrów od plaży

REGULAMIN

1.    Apartament wynajmowany jest na co najmniej trzy  doby.

2.    Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

3.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.

4.    Informacje gdzie znajdują się klucze do apartamentu klucze do apartamentu wynajmujący otrzyma dzień przed przyjazdem.

5.    Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację

W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu na umówioną godzinę Apartamenty Albania zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przekazania kluczy.

6.    Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez firmę Apartamenty Albania. Gość zobowiązany jest poinformować firmę Apartamenty Albania o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu nie dojazdu.

7.    Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.

8.    Apartamenty Albania zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

  -  nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości

  -    znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

  -    odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu

  -    stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu

  -    odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty

  -   odmawia dokonania preautoryzacji na karcie

9.    Gość za zgodą Apartamenty Albania może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

10.    Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.

11.    Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

12.    Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.

13.    Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.

14.    Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartamenty Albania oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartamenty Albania lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

15.    Apartamenty Albania zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.

16.    Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Apartamenty Albania zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

17.    Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apartamenty Albania może również odmówić wydania kluczy.

18.    W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartamenty Albania obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.

19.    Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

20.    Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamenty Albania zostanie wezwany do Apartamentu odpowiednie do tego służby. Apartamenty Albania uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

21.    W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apartamenty Albania wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.

22.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu. Zagubienie klucza obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę

23.    Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

24.    Firma zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

25.    Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

26.    Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartamenty Albania Sąd Rejonowy w Żarach 68-200 Żary ul. Spokojna 20

27.    Gość może złożyć reklamacje na adres Apartamenty Albania siedzibą w 2001 Durres  Rruga e  ‘’ Agaveve”  lub na maila apartamentydurres@gmail.com


RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty Albania  z siedzibą  w 2001 Durres  Rruga e  ‘’ Agaveve”  

2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – apartamentydurres@gmail.com lub 508354412

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO

4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku

6.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8.    podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.